Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İZİN VERİLEN KANALLAR

SMS

E-MAİL


İşbu belgeyi onaylamakla BERNARDO PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BERNARDO & BİEV) tarafından kampanyalar, araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama başlıkları altında ve bunlarla sınırlı olmaksızın sunulan fırsatlar, hizmetler, değişiklikler ve benzeri yararlanabilme amacı ile tarafınızca verilen veya daha önce verilmiş olan kişisel bilgilerin (özel nitelikli kişisel bilgiler dahil olmak üzere) BERNARDO & BİEV tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, analiz edilmesine, raporlanmasına, ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen detaylar çerçevesinde Türkiye’deki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına tüm bu bilgilerin birlikte işlenmesine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız.

Haklarınızı aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak kullanabilirsiniz:

0850 532 24 38

musterihizmetleri@biev.com.tr

BERNARDO&BİEV KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, BERNARDO & BİEV olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Bu veriler, Bernardo tarafından; işlenen verilere ilişkin süreler belirlenerek tutulmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalkması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler, Bernardo tarafından verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir/yok edilir veya anonimleştirilir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir. Kişisel Verilerin Aktarılması : Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca saklanmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi gereği uyarınca haklarınız; Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri BERNARDO&BİEV tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, BERNARDO&BİEV tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini BERNARDO&BİEV tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile www.bernardo.com.tr ve www.biev.com.tr adresine yapılabilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.